Yard work
Jaime Kopchinski
10/06/07
Contax 645 - Fuji 400H
jaime@jaimekop.com

Film_s_001 Film_s_002 Film_s_004
Film_s_001.jpg Film_s_002.jpg Film_s_004.jpg
Film_s_006    
Film_s_006.jpg