Teaneck House
Jaime Kopchinski
5/25/07
Nikon D50
jaime@jaimekop.com

01Outside01 01Outside02 01Outside03
01Outside01.jpg 01Outside02.jpg 01Outside03.jpg
01Outside04 01Outside05 01Outside06
01Outside04.jpg 01Outside05.jpg 01Outside06.jpg
01Outside07 02Garage01 03Entrance
01Outside07.jpg 02Garage01.jpg 03Entrance.jpg
04LivingRoom01 04LivingRoom02 04LivingRoom03
04LivingRoom01.jpg 04LivingRoom02.jpg 04LivingRoom03.jpg
04LivingRoom04 04LivingRoom05 05DiningRoom01
04LivingRoom04.jpg 04LivingRoom05.jpg 05DiningRoom01.jpg
05DiningRoom02 06Porch01 07Kitchen01
05DiningRoom02.jpg 06Porch01.jpg 07Kitchen01.jpg
07Kitchen02 07Kitchen03 07Kitchen04
07Kitchen02.jpg 07Kitchen03.jpg 07Kitchen04.jpg
07Kitchen05 07Kitchen06 08HalfBath01
07Kitchen05.jpg 07Kitchen06.jpg 08HalfBath01.jpg
08HalfBath02 08HalfBath03 09Office01
08HalfBath02.jpg 08HalfBath03.jpg 09Office01.jpg
09Office02 10MasterBR01 10MasterBR02
09Office02.jpg 10MasterBR01.jpg 10MasterBR02.jpg
11SecondBR01 12ThirdBR01 12ThirdBR02
11SecondBR01.jpg 12ThirdBR01.jpg 12ThirdBR02.jpg
13Bathroom01 13Bathroom02 14UpstairsHall01
13Bathroom01.jpg 13Bathroom02.jpg 14UpstairsHall01.jpg
15Attic01 15Attic02 15Attic03
15Attic01.jpg 15Attic02.jpg 15Attic03.jpg
16Basement01 16Basement02 16Basement03
16Basement01.jpg 16Basement02.jpg 16Basement03.jpg