Westwood House
Jaime Kopchinski
3/11/07
Nikon D50
jaime@jaimekop.com

01Outside01 01Outside02 01Outside03
01Outside01.jpg 01Outside02.jpg 01Outside03.jpg
01Outside04 01Outside05 01Outside06
01Outside04.jpg 01Outside05.jpg 01Outside06.jpg
01Outside07 02EntranceHall 03LivingRoom
01Outside07.jpg 02EntranceHall.jpg 03LivingRoom.jpg
04Kitchen01 04Kitchen02 05UpstairsHall01
04Kitchen01.jpg 04Kitchen02.jpg 05UpstairsHall01.jpg
05UpstairsHall02 06NataliesBedroom 07MasterBedroom
05UpstairsHall02.jpg 06NataliesBedroom.jpg 07MasterBedroom.jpg
08Bathroom 08GuestRoom 09Attic
08Bathroom.jpg 08GuestRoom.jpg 09Attic.jpg
10Basement01 10Basement02 10Basement03
10Basement01.jpg 10Basement02.jpg 10Basement03.jpg
11Neighborhood01 11Neighborhood02  
11Neighborhood01.jpg 11Neighborhood02.jpg