Another Chatham Apt
Jaime Kopchinski
5/28/06
Nikon D50
jaime@jaimekop.com

Livingroom Kitchen1 Kitchen2
Livingroom.jpg Kitchen1.jpg Kitchen2.jpg
Bedroom BedroomCloset BedroomBath
Bedroom.jpg BedroomCloset.jpg BedroomBath.jpg
LivingroomToBedRoom StorageOffKitchen Garage
LivingroomToBedRoom.jpg StorageOffKitchen.jpg Garage.jpg
Parking    
Parking.jpg