1959 220S Ponton on ebay
Jaime Kopchinski
4/29/06
Nikon D50 + Kit lens
jaime@jaimekop.com

DSC_1092 DSC_1093 DSC_1094
DSC_1092.jpg DSC_1093.jpg DSC_1094.jpg
DSC_1095 DSC_1096 DSC_1097
DSC_1095.jpg DSC_1096.jpg DSC_1097.jpg
DSC_1098 DSC_1099 DSC_1100
DSC_1098.jpg DSC_1099.jpg DSC_1100.jpg
DSC_1101 DSC_1102 DSC_1103
DSC_1101.jpg DSC_1102.jpg DSC_1103.jpg
DSC_1104 DSC_1105 DSC_1106
DSC_1104.jpg DSC_1105.jpg DSC_1106.jpg
DSC_1107 DSC_1108 DSC_1109
DSC_1107.jpg DSC_1108.jpg DSC_1109.jpg
DSC_1110 DSC_1111  
DSC_1110.jpg DSC_1111.jpg