Velvia shot around house
Jaime Kopchinski
1/08/06
Rolleiflex 2.8F
jaime@jaimekop.com

Velvia001 Velvia002 Velvia003
Velvia001.jpg Velvia002.jpg Velvia003.jpg
Velvia004 Velvia005 Velvia006
Velvia004.jpg Velvia005.jpg Velvia006.jpg
Velvia007 Velvia008 Velvia009
Velvia007.jpg Velvia008.jpg Velvia009.jpg
Velvia010 Velvia011 Velvia012
Velvia010.jpg Velvia011.jpg Velvia012.jpg