Jalopy 300D cam lobe
Jaime Kopchinski
10/26/03

jaime@jaimekop.com

Click here for avi of engine running... sounds good, no?

 

IMG_5398
IMG_5398.jpg
IMG_5399
IMG_5399.jpg
IMG_5400
IMG_5400.jpg
IMG_5401
IMG_5401.jpg